1893 – Residence, Undercliffe, near Bradford, Yorkshire

Architect: F.M. Rattenbury

0054