1908 – “The Elms”, Bushey, Hertfordshire

Architect: Harold Kennard

0027