1905 – New Public Library, Stratford on Avon, Warwickshire

Architect: E.G. Holtom

0004