1885 – Bradford Infirmary, Yorkshire

Architect: Milnes & France

0005