1880 – The Trades House, Glasgow

Architect: J. Salmon & Son

0017